นาฏศิลป์

Keyword: พบ 1459 ข้อมูลเรียง ศิลปะร่วมสมัยไทย
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 เรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ปีที่พิมพ์: 2512

เปิดดู
 เพลงชุดทำขวัญ
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 เพลงกล่อมเด็ก และเพลงประกอบการเล่นของเด็กภาคกลาง 16 จังหวัด
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ผะอบ โปษะกฤษณะ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ประชุมวาดภาพสำคัญในประวัติศาสตร์เล่ม 2
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์: 2521

เปิดดู
 บัณณ์ดุรีย์วรรณคดีกับดนตรีไทย
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วัฒนะ บุญจับ
ปีที่พิมพ์: 2544

เปิดดู
 หมอลำหมอแคน
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เจริญชัย ชนไพโรจน์
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 หนังปะโมทัย หนังตะลุงภาคอีสาน
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: รัถพร ซังธาดา
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 โส้ทั่งบั้งกับการเหยา
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 แสกเต้นสาก
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ณรงค์ ป้อมบุบผา
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 3
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์: 2528

เปิดดู
 ศิลปินพื้นบ้านดีเด่น 2528
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์: 2529

เปิดดู
 นารีผู้มีคุณ เล่ม3
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อุทัยศรี ค้อคงคา, บรรณาธิการ.
ปีที่พิมพ์: 2537

เปิดดู
 แต่ง-หย้อง การแต่งกายของชาวล้านนาสมัย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ประเภท: นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: 2536

เปิดดู