นาฏศิลป์

Keyword: พบ 1260 ข้อมูลเรียง ลวดลายตัวภาพในศิลปะ
ประเภท: นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2531

เปิดดู
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำเเหงมหาราช เเละ รวมเรื่องเมืองสุโขทัย
ประเภท: นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2525

เปิดดู
 ตำราวิชาช่างประดับมุก
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: หลวงวิศาลศิลปกรรม
ปีที่พิมพ์: 2497

เปิดดู
 เพลงหน้าพาทย์ ดำเนินพราหมณ์
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: ศูนย์รักษ์ศิลป์

เปิดดู
 เชิดชูเกียรติ พุ่มเทวา ขุนอุปถัมภ์นรากร
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พุ่มเทวา ขุนอุปถัมภ์นรากร
ปีที่พิมพ์: 2523

เปิดดู
 คู่มือลายไทย
ประเภท: นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: โพธิ์ ใจอ่อนน้อม
ปีที่พิมพ์: 2522

เปิดดู
 การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 5
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: 2551

เปิดดู
 การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 4
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: 2551

เปิดดู
 การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 3
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: 2551

เปิดดู
 การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 2
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: 2551

เปิดดู
 การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 1
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: 2551

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2560
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2560
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู