นาฏศิลป์

Keyword: พบ 2306 ข้อมูลเรียง ละครร้องเรื่อง สาวเครือฟ้า
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 อุปรากร
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศรีสุดา ถนอมศรี
ปีที่พิมพ์: 2519

เปิดดู
 อธิบายการรำแม่บท
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศิริพรรณ จรัลพงษ์
ปีที่พิมพ์: 2510

เปิดดู
 รามเกียรติ์ ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: รุ่งทิพย์ ธรรมรัตน์
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 หนุมาน
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมนึก บัวทอง
ปีที่พิมพ์: 2512

เปิดดู
 วิวัฒนาการแต่งหน้าโขน - ละครไทย
ประเภท: นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จรัสศรี งามแสงเนตร์
ปีที่พิมพ์: 2519

เปิดดู
 วิวัฒนาการการฝึกหัดโขน
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ปีที่พิมพ์: 2505

เปิดดู
 ละคอนชาตรี
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สิริพร จอมทอง
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 ละครเสภา
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมจิต วิชัยมานะ
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 ละครดึกดำบรรพ์
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พิมพ์รัชต์ วิเชียรชุม
ปีที่พิมพ์: 2519

เปิดดู
 รำหน้าพาทย์ตระนิมิตร
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมโภชน์ ฉายะเกษตริน
ปีที่พิมพ์: 2512

เปิดดู
 รำไทยมาตรฐาน
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประทุม เวศเกษม
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 รำซัดชาตรี
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อินทิรา ศิลปบรรเลง
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู