นาฏศิลป์

Keyword: พบ 1784 ข้อมูลเรียง ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ละคอนนอก
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พวงทอง ฤทธิชูธานินทร์
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ละคอน
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วารี หาญทวิขัย
ปีที่พิมพ์: 2510

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ละครพูด
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เพ็ญรำไพ นพวงศ์ ณ.อยุธยา
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ละครชาตรี
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อนะกุล กังวาลย์
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง รำซัดชาตรี
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประภาภรณ์ เกตุนิมะ
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง รำเชิดฉิ่งศุภลักษณ์
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เยาวภา เทศนาบุญ
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำชุดสุโขทัย
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นฤมล พ่วงบุญมาก
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำศรีวิชัย
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำรวย บุญญานุวัตร
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำม้า
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ปัทมามาลย์ ปูรณะสุคนธ
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำพม่ามอญ
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประทุมพร คิรีศรี
ปีที่พิมพ์: 2519

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำโบราณคดีชุดศรีวิชัย
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อรุณศรี ทิพโกมุท
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำนกเขา
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ลดาวัณย์ การิกาญจน์
ปีที่พิมพ์: 2519

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำดาวดึงส์
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วรนุช สินวิสูตร์
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำดาวดึงส์
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เปรมฤดี เกษมสุข
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู