นาฏศิลป์

Keyword: พบ 1715 ข้อมูลเรียง แก้วหน้าม้า เล่ม 10
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิทานวัดเกาะ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: ทายาทย่าหมัน

เปิดดู
 แก้วหน้าม้า เล่ม 9
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิทานวัดเกาะ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: ทายาทย่าหมัน

เปิดดู
 แก้วหน้าม้า เล่ม 8
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิทานวัดเกาะ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: ทายาทย่าหมัน

เปิดดู
 แก้วหน้าม้า เล่ม 7
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิทานวัดเกาะ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: ทายาทย่าหมัน

เปิดดู
 แก้วหน้าม้า เล่ม 6
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิทานวัดเกาะ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: ทายาทย่าหมัน

เปิดดู
 แก้วหน้าม้า เล่ม 5
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิทานวัดเกาะ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: ทายาทย่าหมัน

เปิดดู
 เอกสารประกอบ การสัมมนา เเละ สาธิต เรื่องนาฏศิลป์ไทย (2) โขน : ธนิต อยู่โพธิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปีที่พิมพ์: 2534

เปิดดู
 อิเหนา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงแปลจากต้นฉบับภาษามะลายู
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต, ผู้แปล.
ปีที่พิมพ์: 2493

เปิดดู
 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องอิทธิพลกลอนอ่านในนิทานคำกลอนของสุนทรภู่
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ทิพวัน บุญวีระ, ค้นคว้าเรียบเรียง.
ปีที่พิมพ์: 2541

เปิดดู
 อนิรุทธคำฉันท์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2523

เปิดดู
 เห็นแก่ลูก บทละครพูดชุดเดียว พระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปีที่พิมพ์: 2524

เปิดดู
 หลักนาฏศิลป
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประทิน พวงสำลี
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ภาคปลาย
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2510

เปิดดู
 สมุทรโฆษคำฉันท์ ฉบับชำระใหม่ มีเชิงอรรถและบันทึกสอบทาน พร้อมด้วยภาพถ่ายจากจิตรกรรม
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2503

เปิดดู