นาฏศิลป์

Keyword: พบ 2632 ข้อมูลเรียง

 อิทธิพลละครเสภาที่มีต่อละครเรื่องไกรทอง ตอนไกรทองอาสา ของกรมศิลปากร
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธนกร สุวรรณอำภา
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 อิทธิพลความเชื่อในสังคมไทยที่มีต่อกระบวนท่ารำในละคร เรื่อง พระลอ ตอน เสี่ยงน้ำ THE IMPACT OF BELIEFS WITHIN THAI SOCIETY ON CHOREOGRAPHY OF THAIDANCES ; THE CASE OF THE CLASSICAL DRAMA ‘PHRA LOR’ : SUPERSTITIOUS RITUAL WITH WATER FOR FUTURE PREDICTION.
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ยุพดี เป้ามั่ง
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 อิทธิพลการแสดงราชสำนักสยามที่มีผลต่อการแสดงในคุ้มเจ้าหลวง THE INFLUENCES OF ROYAL COURT PERFORMANCE TOWARDS THE VASSAL PRINCE PALAC’s PORFORMANCE
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธงชัย จีนชาติ
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 อัตลักษณ์ลิงโล้นและลิงยอด IDENTITY OF MONKEY BALD MASK AND MONKEY PEAKED MASK
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จตุพร ภักดี
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 ศุภลักษณ์ : นางสำคัญในเรื่องอุณรุท Supalaksana : A key character of The Unarut
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิรมล หาญทองกูล
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 ศึกษาแนวคิดการออกแบบท่ารำของ ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ตามแบบแผนละครพันทางเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ กรณีศึกษา : ตัวมังตราตะเบงชะเวตี้ A STUDY OF DESIGN CONCEPTS BEHIND THE THAI DANCING POSTURES CREATED BY SUPACHAI CHANSUWAN PERFORMED IN THE PANTHANG LAKHON PU CHANA SIP TID (THE CONQUEROR OF TEN DIRECTIONS) ; A CASE STUDY OF MANGTRA-TABENGCHAWETEE
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ
ปีที่พิมพ์: 2556

เปิดดู
 วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร AN ANALYSIS OF THE IDENTITY OF NAI RONG IN LAKON CHATRI OF PETCHABURI PROVINCE
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นาวี สาสงเคราะห์
ปีที่พิมพ์: 2559

เปิดดู
 วิเคราะห์เปรียบเทียบละครชาตรีจังหวัดเพชรบุรีกับละครชาตรีจังหวัดสมุทรปราการ Comparative Analysis of Lakhon Chatri of Phetchaburi and Samut Prakan
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ตรีรัตน์ วิสุทธิพันธ์
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงเพลงตันหยงแบบไทยพุทธและไทยมุสลิม AN ANALYSIS AND COMPARISON THE PERFORMANCE OF TAN - YONG THAI BUDDHIST AND THAI MUSLIM
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรรณณพิณ บวงเงิน
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 วิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงรองเง็งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE EAST AND THE WEST RONG-NGENG
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชญาดา รัตนพันธ์
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 วิเคราะห์เปรียบเทียบ บทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงละครนอก เรื่องพระอภัยมณี COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COURTSHIP ROLE PLAYS IN THE LAKON NOK PHRA ABHAI MANI
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชนัฏา แสงทองสกาว
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 วิเคราะห์บุคลิกและกระบวนท่าเต้นของตัวโขนลิง กรณีศึกษา ลิงยอด และ ลิงโล้น ANALYSIS OF THE KHON MONKEY CHARACTERS PERSONALITY AND THEIR CHOREOGRAPHIC PROCESSES. A CASE STUDY OF THE HIGH CROWNED WARRIOR MONKEYS AND THE LOWER RANKED SOLDIER MONKEYS.
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พรเทพ เลี้ยงสอน
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 วิเคราะห์บทเบิกโรงเบ็ดเตล็ด พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ AN ANALYSIS OF AN ASSORTMENT OF THE BERK RONG BY SOMDEJ PHRA BOVORN RATCHAJAO MAHASAKDI PHONSEP
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ฉัตรชัย ว่องกสิกรณ์
ปีที่พิมพ์: 2556

เปิดดู
 วิเคราะห์การรำเปิดตัวเพลงจังหวะพิเศษในการแสดงละครรำ THE ANALYSIS OF OPENING DANCE USING DISTINCTIVE RHYTHM SONGS IN DANCE DRAMA
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จุฑามาศ สกุลณี
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู