นาฏศิลป์

Keyword: พบ 2095 ข้อมูลเรียง ละครร้องเรื่อง สาวเครือฟ้า
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ร้องประกอบการแสดง
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ลักขณา จันทรมาน
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 เพลงตับ
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วราภรณ์ อนะชนก
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 พิธีไหว้ครูทางศิลปและครอบโขนละครดุริยางค์ไทย
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จิตสมร สดใสจิตต์
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 ประติมากรรมกับนาฏศิลปไทย
ประเภท: นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ตวงฤดี ถาพรพาสี
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 บทละคอนรวมชวาเเละบทละคอนไทย
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เตือนใจ บูรณะศิริ
ปีที่พิมพ์: 2511

เปิดดู
 โนรา
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ราตรี โสตถิพันธุ์
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 นาฏศิลป์อินเดีย
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เสาวภาคย์ ทองชื่น
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 นาฏศิลปเพื่อนบ้าน
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กอบกุล ศรีสุรัตน์
ปีที่พิมพ์: 2512

เปิดดู
 นาฏศิลปไทย
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อมรา ธนะวังน้อย
ปีที่พิมพ์: 2510

เปิดดู
 นาฎศิลปสัมพันธ์กับวรรณคดี
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สงวนศรี พรหมภักดี
ปีที่พิมพ์: 2509

เปิดดู
 ดนตรีในระบำโบราณคดี
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จีรพล เพชรสม
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 ฉุยฉายวันทอง
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ปทุมพร เต็มนาฑี
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู