นาฏศิลป์

Keyword: พบ 2514 ข้อมูลเรียง

 ศิลปนิพนธ์แนวอนุรักษ์ รุ่น 21
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: 2563

เปิดดู
 รามเกียรติ์ ตอนพาลีสอนน้อง
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2553

เปิดดู
 การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พ่อของแผ่นดิน
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เกษม ทองอร่าม,จัดทำบท.
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู
 คู่มือการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย นท. 2122 การละเล่นในพระราชพิธี หลักสูตรนาฏศิลป์ขั้นกลาง
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สนอง คงหิรัญ
ปีที่พิมพ์: 2545

เปิดดู
 ประเพณีสงกรานต์
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2551

เปิดดู
 ศึกษาบทบาทและกระบวนท่ารำของนิลพัทในเรื่องรามเกียรติ์ นเรศ นิ่มพัฒนสกุล
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นเรศ นิ่มพัฒนสกุล
ปีที่พิมพ์: 2557
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 วิเคราะห์ลักษณะการแสดงโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่าทีร้อยตรี นัฐพงษ์ นุชนนทรีย์
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ว่าทีร้อยตรี นัฐพงษ์ นุชนนทรี
ปีที่พิมพ์: 2558
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 วิเคราะห์บทบาทนางเบญกายในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอยตามแนวทางครูรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี2554 นิลยา สารอักษร
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิลยา สารอักษร
ปีที่พิมพ์: 2557
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 รำโทน กาญจนารัศมิ์ แจ่มฟ้า
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กาญจนารัศมิ์ แจ่มฟ้า
ปีที่พิมพ์: 2559
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 รำตรวจพลวิรุญจำบัง สุรเดช เนียมคำ
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุรเดช เนียมคำ
ปีที่พิมพ์: 2558
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดงพื้นบ้าน รำวง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาพร ปาณะศรี
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาพร ปาณะศรี
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 การศึกษาพฤติกรรมทศกัณฐ์จากวรรณกรรมสู่การแสดง ทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คฑาวุธ กลิ่นพิพัฒน์
ปีที่พิมพ์: 2560
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การศึกษาแนวคิด หลักการออกแบบท่ารำถวายพระพรของผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากร
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อัมไพวรรณ เดชะชาติ
ปีที่พิมพ์: 2555
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การศึกษากระบวนท่ารำแบบชวาในละครเรื่องอิเหนาของกรมศิลปากร รินทร์ลภัส ชินวุฒิกุลกาญจน์
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: รินทร์ลภัส ชินวุฒิกุลกาญจน์
ปีที่พิมพ์: 2560
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู