นาฏศิลป์

Keyword: พบ 3055 ข้อมูลเรียง

หรือ การแสดง ฟ้อนเอิ้นขวัญ
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ละครเรื่อง ศรีธรรมาโศกราช
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมภพ จันทรประภา
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: อัปสร พกุลานนท์

เปิดดู
 อิทธิพลละครเสภาที่มีต่อละครเรื่องไกรทอง ตอนไกรทองอาสา ของกรมศิลปากร
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธนกร สุวรรณอำภา
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 ฟ้อนปราสาทไหว อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ภาษิตา วัฒนะ
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู
 เจิง พ่อครูมานพ ยาระณะ
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ทรรศนะ ภาคอัมพร
ปีที่พิมพ์: 2563
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 โครงสร้างและกระบวนท่ารำโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ทรงเกียรติ แซ่ตั้ง
ปีที่พิมพ์: 2563
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ลักษณะครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทยตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักศึกษา
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมปอง นกน้อย
ปีที่พิมพ์: 2550

เปิดดู
 ความเปรียบในบทร้องลิเก
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มณี เทพาชมภู
ปีที่พิมพ์: 2556

เปิดดู
 การรำหน้าพาทย์รุกร้น และเสมอข้ามสมุทร ของพระราม และพระลักษณ์
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชรินทร์ พรหมรักษ์
ปีที่พิมพ์: 2551

เปิดดู
 กลวิธีการละเล่นกระตั้วแทงเสือ
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อชิระ ทิศาภาคย์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 กลวิธีกระบวนรำเกี้ยวลักษณะพิเศษในละครรำ ละครพันทาง เรื่องพระลอ
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พิมพ์ตะวัน ศรีสาคร
ปีที่พิมพ์: 2564

เปิดดู
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านนาฏศิลป์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ทิพอนงค์ กุลเกตุ
ปีที่พิมพ์: 2561
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศุภลักษณ์อุ้มสมด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คณรัตน์ บัวทอง
ปีที่พิมพ์: 2562
แหล่งที่มา: วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การศึกษาในเชิงอนุรักษ์แบบวิเคราะห์รูปแบบท่ารำหนุมานเล่นปลิง กรณีศึกษาคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คำนึง สุขเกษม
ปีที่พิมพ์: 2559
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู