บริการ

บริการข้อมูล ด้านต่างๆ ดังนี้
1. นาฏศิลป์

2. ดุริยางคศิลป์

3. ทัศนศิลป์

 

และให้บริการด้านการ

1. สมัครสมาชิก

2. สืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ (E-Book, Video, Music)

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ผู้สนใจต้องทำการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ของศูนย์รักษ์ศิลป์ก่อน จึงจะสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ท่านต้องการได้