บริการ

บริการข้อมูล ด้านต่างๆ ดังนี้
1. นาฏศิลป์

2. ดุริยางคศิลป์

3. ทัศนศิลป์

 

ให้บริการด้านการ

1. สมัครสมาชิก

2. สืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (E-Book, Video, Music)

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ผู้สนใจต้องทำการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ของศูนย์รักษ์ศิลป์ก่อน จึงจะสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ท่านต้องการได้
  • หากท่านติดปัญหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ติดลิขสิทธิ์ ท่านจะต้องเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานใหม่ โดยจะต้องเข้ามาขอรหัสกับทางเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์รักษ์ศิลป์ เพื่อขอรหัสสำหรับดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ติดลิขสิทธิ์เท่านั้น