ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 2614 ข้อมูลเรียง

 การบรรเลง เพลง มะเมี๊ยะ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงโหมโรงจีนโล้
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงโหมโรงจอมสุรางค์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงหกบท สองชั้น(เดี่ยวซอสามสาย)
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงแสนสุดสวาท สามชั้น
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงเสมอมาร
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงเสมอเถร
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงเสมอข้ามสมุทร
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงสุรินทราหู สามชั้น
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงสุรินทราหู สามชั้น(เดี่ยวซออู้)
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงสุรินทราหู สามชั้น(เดี่ยวซอด้วง)
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงสุดสงวน สามชั้น(เดี่ยวจะเข้)
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงเรื่องนางหงส์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การบรรเลง เพลงเรื่องทำขวัญ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู