ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1192 ข้อมูลเรียง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 ตำราวิชาช่างประดับมุก
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: หลวงวิศาลศิลปกรรม
ปีที่พิมพ์: 2497

เปิดดู
 เพลงหน้าพาทย์ ดำเนินพราหมณ์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: ศูนย์รักษ์ศิลป์

เปิดดู
 เชิดชูเกียรติ พุ่มเทวา ขุนอุปถัมภ์นรากร
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พุ่มเทวา ขุนอุปถัมภ์นรากร
ปีที่พิมพ์: 2523

เปิดดู
 การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 5
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: 2551

เปิดดู
 การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 4
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: 2551

เปิดดู
 การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 3
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: 2551

เปิดดู
 การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 2
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: 2551

เปิดดู
 การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 1
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: 2551

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2560
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2560
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2560
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน พ.ศ.2560
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู