ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1737 ข้อมูลเรียง ความเป็นมาแห่งการดนตรีไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กาญจนา แสง-ชูโต
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 สาส์นสมเด็จ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2499

เปิดดู
 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปีที่พิมพ์: 2552

เปิดดู
 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พัฒนี พร้อมสมบัติ, บรรณาธิการ.
ปีที่พิมพ์: 2546

เปิดดู
 โครงการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ : เรื่อง คู่มือช่วยค้นคว้า บรรณานุกรมเพลงสากล Classics
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์: 2552

เปิดดู
 งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อพล ธาระวาส
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: 2537

เปิดดู
 ไหว้ครูดนตรีไทย The Wai Khru ceremony in Thai classical music
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์: 2537

เปิดดู
 โหมรักโหมโรง
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อนันท์ นาคคง และ อัษฎาวุธ สาคริก, เรียบเรียง.
ปีที่พิมพ์: 2550

เปิดดู
 สดุดีจักรีวงศ์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2557
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2556

เปิดดู
 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2551
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2552

เปิดดู
 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2548
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2549

เปิดดู