ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1667 ข้อมูลเรียง เอกสารประกอบคำบรรยาย ความเป็นมาของวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาพร นิยมทอง
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 เอกสารประกอบ การสัมมนา เเละ สาธิต เรื่องนาฏศิลป์ไทย (2) โขน : ธนิต อยู่โพธิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปีที่พิมพ์: 2534

เปิดดู
 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องอิทธิพลกลอนอ่านในนิทานคำกลอนของสุนทรภู่
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ทิพวัน บุญวีระ, ค้นคว้าเรียบเรียง.
ปีที่พิมพ์: 2541

เปิดดู
 หลักนาฏศิลป
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประทิน พวงสำลี
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 สมุทรโฆษคำฉันท์ ฉบับชำระใหม่ มีเชิงอรรถและบันทึกสอบทาน พร้อมด้วยภาพถ่ายจากจิตรกรรม
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2503

เปิดดู
 สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี An illustrated book of costumes based on hitstorical and archaeological evidence
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 สมบัติวรรณคดี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2520

เปิดดู
 อุทิศการ งานขลุ่ยไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อุทิศ อิ่มบุปผา
ปีที่พิมพ์: 2559

เปิดดู
 อุทิศ นาคสวัสดิ์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อุทิศ นาคสวัสดิ์
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 อาลัยรัก หม่อมตู๋ ครูเพลงมอญ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: หม่อมหลวงสุรักษ์ สวัสดิกุล
ปีที่พิมพ์: 2542

เปิดดู
 ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ อาจารย์สวัสดิ์ นิลสกุล
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สวัสดิ์ นิลสกุล
ปีที่พิมพ์: 2543

เปิดดู
 อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวิเชียร กุลตัณฑ์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิเชียร กุลตัณฑ์
ปีที่พิมพ์: 2525

เปิดดู
 อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาย ฟุ้ง ศรีวิจารณ์ ต.จ.ว..ป.ม.ทช
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ฟุ้ง ศรีวิจารณ์
ปีที่พิมพ์: 2533

เปิดดู
 อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง ไพฑูรย์ กิตติวรรณ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไพฑูรย์ กิตติวรรณ
ปีที่พิมพ์: 2541

เปิดดู