ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 2141 ข้อมูลเรียง

 หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็นกรณีศึกษาครูบุญช่วย แสงอนันต์ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูโม ปลื้มปรีชา ประสงค์ จันทพันธ์ 2556
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประสงค์ จันทพันธ์
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 สำนักดนตรีบ้านบางม่วง จังหวัดนนทบุรี ชัยวัฒน์ ครุฑบุญ 2562
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชัยวัฒน์ ครุฑบุญ
ปีที่พิมพ์: 2562
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 สารัตถะที่ปรากฏในผลงานการสร้างสรรค์เพลงของอาจารย์ขุนอิน ณรงค์โตสง่า,ณัฏฐนันท์ อุ่นอาวรณ์,2563
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ณัฏฐนันท์ อุ่นอาวรณ์
ปีที่พิมพ์: 2563
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 วิธีการตีตะโพน-กลองทัดประกอบกระบวนท่าเต้นของ โขน เรื่องรามเกียรติ วิทยา มาลาทอง 2556
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยา มาลาทอง
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 วิเคราะห์ทางเดี่ยวปี่ในเพลงพญาโศก ๓ ชั้น สายพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน),บุญเสก บรรจงจัด,2554
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: บุญเสก บรรจงจัด
ปีที่พิมพ์: 2554
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 วิเคราะห์การสีซอสามสายคลอร้องเพลงปลาทองเถา ทางครูเฉลิม ม่วงแพรศรี พนม บุญเหลือ 2555
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พนม บุญเหลือ
ปีที่พิมพ์: 2555
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ลักษณะทางร้องเพลงเชิดของครูวัฒนา โกศินานนท์,ดนัย น้อยชื่น,2558
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ดนัย น้อยชื่น
ปีที่พิมพ์: 2558
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 รูปแบบและลักษณะสำนวนกลอนการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) วีระประวัติ สุขบัณฑิตย์ 2562
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วีระประวัติ สุขบัณฑิตย์
ปีที่พิมพ์: 2562
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 มรดกภูมิปัญญาพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ สามชั้น ศาสตรา เลาสูงเนิน 2562
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศาสตรา เลาสูงเนิน
ปีที่พิมพ์: 2562
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 เพลงเรื่องเตรษเจริญเสกข์ ปลื้มปรีชา 2562
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เจริญเสกข์ ปลื้มปรีชา
ปีที่พิมพ์: 2562
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 เพลงประจําบ้านทางพระประแดง ชัยวัฒน์คุณสมบัติ 2556
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชัยวัฒน์ คุณสมบัติ
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 เพลงช้าสําหรับร้องประกอบการแสดงโขนละคร แสงจันทร์ อรรถกฤษณ์ 2558
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: แสงจันทร์ อรรถกฤษณ์
ปีที่พิมพ์: 2558
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 บทบาทและความสำคัญของดนตรีที่ปรากฏในสังคีตภาพจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี,ณรงค์เดช หมอกเมฆ, 2562
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ณรงค์เดช หมอกเมฆ
ปีที่พิมพ์: 2562
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 โน้ตเพลงไทยสำนักพำทยรัตน์ วราห์ เทพณรงค์ 2559
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วราห์ เทพณรงค์
ปีที่พิมพ์: 2559
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู