ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1886 ข้อมูลเรียง ละครร้องเรื่อง สาวเครือฟ้า
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ระนาดในวงดนตรีไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน
ปีที่พิมพ์: 2517

เปิดดู
 ระนาดทุ้ม
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไพฑูรย์ เฉยเจริญ
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ร้องประกอบการแสดง
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ลักขณา จันทรมาน
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 มโหรี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อังคณา ทิเปรื่องเดช
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 มโหรี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พัฒนวดี เจริญผล
ปีที่พิมพ์: 2519

เปิดดู
 เพลงไทยของเรา
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วันเพ็ญ เทศะศิลป์
ปีที่พิมพ์: 2512

เปิดดู
 เพลงเถา
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ฐิติมา บุญมาก
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 เพลงตับ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วราภรณ์ อนะชนก
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 พิธีไหว้ครูทางศิลปและครอบโขนละครดุริยางค์ไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จิตสมร สดใสจิตต์
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 พิธีไหว้ครู
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อนุชาติ วรรณมาศ
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ประวัติและลักษณะของซอด้วง
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิยดา เคารพ
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 ประวัติบุคคลสำคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วัชรี ขาวสะอาด
ปีที่พิมพ์: 2523

เปิดดู