ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1414 ข้อมูลเรียง อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางสมจิตต์ ขันธศิริ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมจิตต์ ขันธศิริ
ปีที่พิมพ์: 2545

เปิดดู
 สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่พิมพ์: 2544

เปิดดู
 ศิลปะร่วมสมัยไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 เรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ปีที่พิมพ์: 2512

เปิดดู
 เพลงชุดทำขวัญ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 เพลงกล่อมเด็ก และเพลงประกอบการเล่นของเด็กภาคกลาง 16 จังหวัด
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ผะอบ โปษะกฤษณะ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ประชุมวาดภาพสำคัญในประวัติศาสตร์เล่ม 2
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์: 2521

เปิดดู
 บัณณ์ดุรีย์วรรณคดีกับดนตรีไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วัฒนะ บุญจับ
ปีที่พิมพ์: 2544

เปิดดู
 หมอลำหมอแคน
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เจริญชัย ชนไพโรจน์
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 หนังปะโมทัย หนังตะลุงภาคอีสาน
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: รัถพร ซังธาดา
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 โส้ทั่งบั้งกับการเหยา
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 แสกเต้นสาก
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ณรงค์ ป้อมบุบผา
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 เสียงต่างๆ ในการขับร้องเพลงไทย โดย ครูท้วม ประสิทธิกุล
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ท้วม ประสิทธิกุล
ปีที่พิมพ์: 2542

เปิดดู
 เสียงดนตรีในภาษาไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กมล เกตุสิริ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู