ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1956 ข้อมูลเรียง ละครร้องเรื่อง สาวเครือฟ้า
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 อุปรากร
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศรีสุดา ถนอมศรี
ปีที่พิมพ์: 2519

เปิดดู
 ละครเสภา
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมจิต วิชัยมานะ
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 รำหน้าพาทย์ตระนิมิตร
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมโภชน์ ฉายะเกษตริน
ปีที่พิมพ์: 2512

เปิดดู
 เพลงหน้าพาทย์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ยุทธนา สมบูรณ์ศักดิ์
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 เพลงหน้าพาทย์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จตุพร รัตนวราหะ
ปีที่พิมพ์: 2505

เปิดดู
 พากย์และเจรจา
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิเวศ ชมกลิ่น
ปีที่พิมพ์: 2516

เปิดดู
 พากย์-เจรจา
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุรพล ชาตยาภา
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 พระคเณศ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุดถวิล แต้ประวัติ
ปีที่พิมพ์: 2516

เปิดดู
 ประเภทของเพลงหน้าพาทย์และการรำสาธุการ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: รุจจรินทร์ บูรณะพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 ทัศนศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมยุโรป Rome/Florence/Pisa/Padova/Venice/Verona/Milan/Lucerne/Paris
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กองทุนสุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ปีที่พิมพ์: 2537

เปิดดู
 ลักษณะของบุรุษ สตรี และประติมา
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2505

เปิดดู
 ตู้ลายทอง ภาค 2 ตอนที่ 4 (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. 286-กท. 373) Thai lacquer and gilt bookcases
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ก่องแก้ว วีระประจักษ์
ปีที่พิมพ์: 2532

เปิดดู