ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1942 ข้อมูลเรียง ละครร้องเรื่อง สาวเครือฟ้า
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 โรงละครวังหน้า Wangna theater
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ที่ว่างในใจ โดย พิษณุ ศุภนิมิตร Peace in mind by Pishnu Supanimit
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พิษณุ ศุภนิมิตร
ปีที่พิมพ์: 2012

เปิดดู
 งานช่างศิลปกรรมและสุนทรียภาพไทย - ญี่ปุ่น Artisanship and Aesthetic of Japan and Thailand
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู
 การบริหารความเสี่ยงมรดกทางวัฒนธรรม
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิคม มูสิกาคามะ
ปีที่พิมพ์: 2548

เปิดดู
 หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2543

เปิดดู
 วิศิษฏศิลปินปิ่นสยาม : การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยโดยครูสตรีอาวุโสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา พุทธศักราข 2548
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2549

เปิดดู
 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (22) กรกฎาคม - ธันวาคม 2546 Fine arts journal : Srinakharinwirot university volume 11 no.2 (22) July - December, 2003
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่พิมพ์: 2546

เปิดดู
 วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ วารสารราย 4 เดือน ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2555

เปิดดู
 วัฒนธรรมสาร ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในศุภวารมงคลคล้ายวันราชสมภพ 4 รอบ วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2546
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์
ปีที่พิมพ์: 2546

เปิดดู
 ลักษณะไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ม.ร.ว.คึกฤกธิ์ ปราโมช, โชติ กัลยาณมิตรและคณะผู้จัดทำ.
ปีที่พิมพ์: 2524

เปิดดู
 ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู
 หม่อมส้มจีน นักร้องบันทึกเสียงคนเเรกเเห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ปีที่พิมพ์: 2525

เปิดดู