ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 953 ข้อมูลเรียง เอกสารประกอบ การสัมมนา เเละ สาธิต เรื่องนาฏศิลป์ไทย (2) โขน : ธนิต อยู่โพธิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปีที่พิมพ์: 2534

เปิดดู
 สมุทรโฆษคำฉันท์ ฉบับชำระใหม่ มีเชิงอรรถและบันทึกสอบทาน พร้อมด้วยภาพถ่ายจากจิตรกรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2503

เปิดดู
 สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี An illustrated book of costumes based on hitstorical and archaeological evidence
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 สมบัติวรรณคดี
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2520

เปิดดู
 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางใบศรี แสงอนันต์
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ใบศรี แสงอนันต์
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู
 แสวง สดประเสริฐ ดนตรีไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: แสวง สดประเสริฐ
ปีที่พิมพ์: 2522

เปิดดู
 แสงดา บันสิทธิ์
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: แสงดา บันสิทธิ์, เสาวนีย์ บันสิทธิ์,
ปีที่พิมพ์: 2536

เปิดดู
 พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ประยูร อุลุชาฎะ น. ณ ปากน้ำ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประยูร อุลุชาฎะ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ที่ระลึก งานพระราชทานเพลิงศพ พลโทหม่อมหลวงขาบ กุญชร
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พลโทหม่อมหลวงขาบ กุญชร
ปีที่พิมพ์: 2530

เปิดดู
 ชิต เหรียญประชา
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชิต เหรียญประชา
ปีที่พิมพ์: 2537

เปิดดู
 เฉลิม ม่วงแพรศรี ขาดสายก็ขาดเสียง
ประเภท: ทัศนศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เฉลิม ม่วงแพรศรี
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 คุณหญิงประภาพรรณ วิจิตรวาทการ
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประภาพรรณ วิจิตรวาทการ
ปีที่พิมพ์: 2536

เปิดดู
 ความทรงจำ พระนิพนธ์
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรอง จ่างตระกูล, สงวน จ่างตระกูล
ปีที่พิมพ์: 2511

เปิดดู