ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 1632 ข้อมูลเรียง

 แนวทางการพัฒนารูปแบบงานเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ปัติมา โฆษิตเกษม
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 จิตรกรรมผสมบนระนาบสองมิติ Mixed Media Painting on Two Dimension Plane
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ปรีกมล เชี่ยววานิช
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 รายงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เรื่อง งานสร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์สามมิติ ด้วยวัสดุและแร่ธาตุในธรรมชาติ Three Dimensional Graphics by Materials and Natural Minerals
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุชาดา เจริญโท
ปีที่พิมพ์: 2555

เปิดดู
 การสร้างสรรค์งานครัวไทยด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกาวน้ำ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยา ชลสุวัฒน์
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาและพัฒนางานปั้นปูนสด Study and Development for Fresh lime Sculpture
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชนะโยธิน อุปลักษณ์
ปีที่พิมพ์: 2555
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การศึกษางานจิตรกรรมตะวันตกในคริสตวรรษที่ 19 The study of Western paintings in the 19th century
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุนันทา เงินไพโรจน์
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 รูปร่างแสงในจิตรกรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน
ปีที่พิมพ์: 2560
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 พุทธสัจธรรมในงานจิตรกรรมร่วมสมัย
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์
ปีที่พิมพ์: 2561
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 พฤติกรรมการเรียนรู้ประติมากรรมขั้นพื้นฐาน
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จีระชน บุญมาก
ปีที่พิมพ์: 2559
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 เทคนิคสีไม้ในงานจิตรกรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เอกชัย ปราบปัญจะ
ปีที่พิมพ์: 2560
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 จินตภาพจากลายเส้นของเด็กชั้นปฐมวัยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กาญจนา ชลสุวัฒน์
ปีที่พิมพ์: 2560
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 โครงการวิจัยสื่อการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากศิลปินต้นแบบ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ
ปีที่พิมพ์: 2559
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแทนค่าภาพลักษณ์ในศิลปะภาพพิมพ์ในประเทศไทยระยะที่2 (Representation of images in print making art in Thailand Phase2)
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำชุดหางเครื่อง
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิศิษฐ์ พิมพิมล
ปีที่พิมพ์: 2560
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู