ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 1683 ข้อมูลเรียง

หรือ ร่องรอยแห่งความทรงจำ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน
ปีที่พิมพ์: 2555

เปิดดู
 ปรากฏการณ์ของแสง
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน
ปีที่พิมพ์: 2550

เปิดดู
 แนวทางการออกแบบพื้นที่ของศูนย์ศิลปะเพื่อการเรียนรู้เขตลาดกระบัง
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศุภชัย ระเห็ดหาญ
ปีที่พิมพ์: 2555

เปิดดู
 เงาสะท้อนของคลื่นแห่งชีวิต
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมศิลป์ แพทย์คุณ
ปีที่พิมพ์: 2549

เปิดดู
 เครื่องประดับสัจธรรมร่วมสมัย สภาวะการผันแปรของดิน
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อัญชุลี อำไพศรี
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 การหลงตนเอง ศิลปะสื่อดิจิทัลสะท้อนความจริงและมายาบนสื่อสังคมออนไลน์
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นรวีร์ โชติวรานนท์
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 อานาโตมี่ กายวิภาค
ประเภท: ทัศนศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยช่างศิลป
ปีที่บันทึก: 2565
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 หลักการสอนศิลปะ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ปีที่บันทึก: 2565
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ศิลปไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ปีที่บันทึก: 2565
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ลายรดน้ำ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
ปีที่บันทึก: 2565
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ประติมากรรมคนเหมือนนูนสูงคนครึ่งตัว
ประเภท: ทัศนศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
ปีที่บันทึก: 2565
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ช่างศิลป์ไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ปีที่บันทึก: 2565
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การออกแบบสื่อการเรียนการสอนศิลปะ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ปีที่บันทึก: 2565
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู