ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 1160 ข้อมูลเรียง วิวัฒนาการแต่งหน้าโขน - ละครไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จรัสศรี งามแสงเนตร์
ปีที่พิมพ์: 2519

เปิดดู
 พระคเณศ
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุดถวิล แต้ประวัติ
ปีที่พิมพ์: 2516

เปิดดู
 เครื่องแต่งกายระบำโบราณคดี
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุจินดา โชติโสภณ
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 เครื่องแต่งกายระบำโบราณคดี สมัยทวารวดีและศรีวิชัย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พรรณภิรมย์ ชังคมานนท์
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 เครื่องแต่งกายโขน - ละคร
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธานิต ชุ่มเชื้อ
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 สู่สภาวะใหม่ 2559 New state 2016 นิทรรศการศิลปกรรมของศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2559

เปิดดู
 ทัศนศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมยุโรป Rome/Florence/Pisa/Padova/Venice/Verona/Milan/Lucerne/Paris
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กองทุนสุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ปีที่พิมพ์: 2537

เปิดดู
 ศิลปวิชาการ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, บรรณาธิการ.
ปีที่พิมพ์: 2546

เปิดดู
 ลายปูนปั้น งานช่างประณีตศิลป์ของไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2540

เปิดดู
 ลักษณะของบุรุษ สตรี และประติมา
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2505

เปิดดู
 ร่ายเส้นรายทาง 2
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2546

เปิดดู
 มรดกบ้านเชียง The legacy of Ban Chiang
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พิสิฐ เจริญวงศ์
ปีที่พิมพ์: 2530

เปิดดู
 มรดกทางจิตรกรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2501

เปิดดู
 ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 9
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ปัญญา วิจินธนสาร และ เกวลี แพ่งตาย, ผู้ศึกษาและรวบรวม.
ปีที่พิมพ์: 2542

เปิดดู